Herb Bractwa Kurkowego

Król Kurkowy 2014/2015

Otwarcie strzelnicy

Zobacz

Kur Bractwa

Zobacz

Search

 

Dekret królewski Króla Augusta II Króla Polski

z 16.10.1732r  powołujący

Bractwo Strzeleckie w Więcborku

 

August Wtóry z Bożej Łaski Król Polski Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Samogickiego, Kijowskiego, Wołyńskiego, Podolskiego, Podlaskiego, Liwońskiego, Smolińskiego, Siewierskiego, Czernichowskiego. Książę i Dziedzic Saxsoni, Pierwszy Elektor.

Wobec Wszystkiem dajemy znać komu o tym wiedzieć należy, że Wielmożny Józef z Potulic Potulicki Starosta Borzechowski i Miławski Cech Strzelecki miasteczku swoim dziedzicznem Więdzborku nazwanym, w województwie Kaliskiem w powiecie Nakielskim leżącym, na formę pobliższych miast i miasteczek, powagą Naszą Królewską abyśmy instytuowali i erygowali, instancjował i nas uniżenie suplikował, aby Mu się tenże Cech Strzelecki w pominionem miasteczku za konsensem i wolą naszą instytuować, introdukować, ordynować i fundować godziło. My zaś o co nas proszono bez wszelkiej trudności pozwoliliśmy i gdyby Rzeczpospolita posiłków potrzebowała, mężów do wojennego ćwiczenia przyłożonych i do traktowania broni sposobnych, w każdym przypadku mieć ich powinna.

Jakośmy słusznemi z konwikowani racjami fundowani i wprowadzenie Cechu czyli Bractwa pozwalamy. Teraźniejszem naszem pismem teraz i na zawsze swoją powagę mieć powinno. Asekurujemy tosz Bractwo Strzeleckie przez przyrzeczonego Wielmożnego Potulickiego Starostę Borzechowskiego Vigore Preseny z konsensu naszego będzie instytuowane i ważne wiecznemi czasy. Chcemy aby Bracia tegoż Strzeleckiego Cechu w miasteczku Więdzborku erygując wszystkie artykuły, punkty, przywileje, prawa i wolności podobnemu Cechowi miasteczku Złotowo konsensu Naszego Roku Pańskiego 1702 dnia 9 miesiąca marca pozwolone, niemi się rządzili i we wszystkiem obserwowali. Co dla lepszej wiary ręką się naszą podpisujemy i pieczęcią naszą królewską zatwierdzamy.

Działo się w Warszawie dnia 16 Oktobera Roku Pańskiego 1732, Panowania Naszego 36.Roku. AUGUST REX /L.S./ Instytucya Bractwa Strzeleckiego w Miasteczku Więdzborku Wielmożnego Potulickiego Starostę Borzechowskiego i Mławskiego Dziedzicnym.

Adam Stanisław Grabowski Dziekan Katedralny Chełmiński Podkanclerzy Koronny.

 

 

 

Statut Królewski dla Bractwa Strzeleckiego

w Więcborku z 1733r.

 

August II z Bożej Łaski Król Polski Wielkie Książę Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Samogickie, Kijowskie, Wołyńskie, Podlaskie, Lwowskie i Czarniachowskie, także i dziedziczne Książę Saksonii i Elektor.

Znać dajemy niniejszem skryptem naszym Wszystkiem wobec i zasóbna, komu o tem wiedzieć należy, od szczęśliwego panowania naszego, aby ta Prześwietna Rzeczypospolita Nam od Boga pozwolona zupełnie kwitnęła i potomnym wiekom chwalebnie słynęła , do naszej albowiem protekcji należą, aby wszystkie godnych rycerzów naszych miasta w godnym porządku i postanowionych prawach zostawały, a ponieważ miasto Więdzbork w województwie Kaliskiem, w  powiecie Nakielskim położone dla dobrego porządku i obrony miasta z sztuką strzelecką zabiera się, ćwiczenie to za rzecz godną i pożyteczną uznaliśmy. Za czem my nie przecząc tak godnej intencji obywatelów miasta Więdzborku na intencją wiernych naszych consiljjarzów na ten czas przy boku naszym będących z osobliwej łaski królewskiej dyplom sztuki strzeleckiego cechu wydać umyśliliśmy, tako i teraz wydajemy i pozwalamy niniejszem pisaniem Naszem ażeby Pominionem bractwo sztuki strzeleckiej miejsce najwygodniejsze obrawszy i naznaczywszy, tam się dni zwyczajnych w sztuce strzeleckiej ćwiczyło.

Punkta artykułów i kondycje, dobry wyrażając porządek do wolnego upodobania bractwa służące niżej opisane, postanowione i uchwalone, mocą naszą Królewską aprobujemy i konfirmujemy, który to walor, żeby na zawsze był zachowany mieć chcemy, których to artykułów i punktów tenor jest taki.

W Imię Pańskie! Amen. Do wiecznej a potomnych pamięci! Ktokolwiek w katalog braci będzie chciał być wpisany , najprzód złotych polskich 12 do skrzynki bractwa bez żadnej odwłoki wyliczy i 4 funty wosku odda na świece, które bracia w procesji przy Najśw. Sakramencie nosić będzie każdy. Także z braci cechu strzeleckiego pistolet albo rusznice dobrze sporządzoną dla obrony miasta do pominionego bractwa darować powinien. Brat każdy przy pogrzebie brata tegoż cechu być powinien pod winą złotego jednego.

Niegodzi się także, nikogo do tego bractwa przyjmować tylko, któryby pierwej zostawał mieszczaninem i pokazał list rodowy, wyjąwszy synów tamecznych mieszczanów, którzy jeżeli będą w bractwo strzeleckie wkupieni, wolno im strzelać do tarczy. Przytem niech się nikt nie waży z drugiego i cudzego bractwa albo kogo inszego pożyczonym pistoletem albo strzelbą strzelać tylko ze swojej własnej pod utratą strzelby i honoru królewskiego. Ktoby się ważył z braci drugiego brata wziąć rudnicę i zapał zdradliwie zatkać, da winy złoty jeden. Kto by zaś z braci najlepiej w tarczę uderzył kulą król albo strzelec od wszelkiej kontrybucji Rzeczypospolitej, od cła i od miejskich ciężarów i podatków wolny będzie przez cały rok. Bracia wszyscy, w którymkolwiek domu znak albo chorągiew strzelecka wywieszona z okna będzie, tam się schodzić będą, gdzie przez starszych braci tarcza lokowana będzie a tam stąd na miejsce naznaczone z tarczą pójdą. Tam najpierwej pan prezydent miasta jeżeli na ten czas obecny będzie 5 razy strzeli, potem następować będą starsi cechu strzeleckiego, consequenter inni bracia według porządku regestrowego. Jeden zaś przysiężny przy kopie albo w dole przy tarczy zasiąść powinien, aby przestrzegł kto lepiej w tarczą uderzy.

Czas strzelania tego od środy świątecznej aż do czwartku trwać będzie. Żaden z braci, aby się znieważył więcej do tarczy strzelać tylko 4 razy. Bracia wszyscy cechu strzeleckiego po wystrzelaniu w czwartek o 20 godzinie na zegarze wielkim a na małym o 8 godzinie, który ubił tarczą i królem cechu strzeleckiego został, od starszych i braci koronowany będzie, potem god do domu jego z tryumfem zaprowadzą. A kto z braci strzeleckiego cechu w tarcz najlepiej kulą uderzy, choćby nie był w cechu piwowarskim, wolno mu będzie piwo robić i szynkować i sprzedawać cały rok i do tego wolny mu będzie przystęp in instanti do bractwa cechu piwowarskiego. Ten zaś strzelec albo król koronowany od starszych, jeżeliby sam takiem piwowarstwem się bawić nie chciał wolno mu urząd i wolność honoru swego, komu inszemu dać, darować albo sprzedać.

Bractwo zaś cechu strzeleckiego królowi da klejnot albo raczej łańcuch złoty i srebrny z klejnotami, który sobie na roczny swój pożytek obrócić może z tą kondycją, że to wszystko zupełnie do bractwa strzeleckiego odda w niedzielę ''Rogationes'' nieodmiennie pod winą i wagą dwojaką tychże klejnotów, do którego oddania stawić powinien rękojmiom mieszczanów i słusznych i dobrze posesjonatów. Tegoż Króla tudzież Pana Prezydenta stawić i z bracią traktować będą. Król jeżeli będzie chciał według swojej możności p.p. starszych tego cechu w wyprawieniu bankietu suplementowa może. Którykolwiek brat obrany na królestwo przy ekspiracji urzędu swego i królestwa z szczodrobliwości swojej powinien będzie klejnot srebrny z herbem swoim do bractwa strzeleckiego i czas sposobny upatrzywszy godną cechu tego braci wyprawić kolację t.j. wieczerzę.

Którykolwiek z braci tarczy żaden z nich od króla i naszych braci odstępować ni powinien po onem wystrzelaniu, póki ów przysiężny brat tarczy z mety nie przyniesie. Potem skromnie wszyscy porządkiem żołnierskim trybem do miasta wnijdą a to pod winą 1 funta wosku. Po wystrzelaniu, aby się nikt nie ważył tarczy z mety ruszać, tylko komu nakażą pod winą złotych polskich 6. Ktokolwiekby z braci mniej przystojne słowa mówił albo żarty na miejscu strzelania albo przy kongregacji brackiej czynił, odda winy złotych polskich 3. Nikomu z braci nie wolno z szablą przychodzić do bractwa i na miejsce strzelania pod winą funta wosku jednego. Starać się będzie bractwo cechu pominionego o obronę miasta i sławetnego magistratu to też ranione chowania rudnic, pistoletów, prochów kulownych, od którego zawarcia klucze zostawać będą u starszych bractwa tego. Starsi zaś bractwa cechu strzeleckiego każdego roku w poniedziałek świąteczny i rachunek z perceptów i expensów oddawać będą braci cechowym. Potem bractwo całe inszych starszych do tego godnych na przyszły rok obierać będą i konfirmować.

Gdy starszy tego bractwa inszego na miejsce swoje wysadzi, jeżeli raz nie będzie posłuszny, da winy pół złotego kto 2 razy da złoty jeden, kto 3 razy będzie wyrzucony z bractwa. W dni świąteczne, ktokolwiek raz u jednego stołu zasiądzie, u tegoż przez całą oktawę zasiadać powinien pod winą pół złotego. Kto z braci do stołu siądzie a miejsca tam nie ma naznaczonego popada winie złotego jednego.

Cokolwiek starsi dla dobrego porządku postanowią i uchwalą, to wszystko z artykułu prawo mieć należy. Co wszystkim którym należy, osobliwie magistratowi i wszelkiemu pospólstwu miasta Więdzborka do wiadomości podając rozkazujemy, aby bractwo strzeleckie z mocy naszej królewskiej na wolnie postanowione we wszystkich punktach, klauzulach, artykułach, kondycjach zachowane było. Praw wolności ochrony zażywać pozwalamy. Nic a nic woli naszej i rozkazu nie nadwerężając ani nadwyręzić nie dopuszczając. Roku Królowania Naszego 1733 dn.30 Junii.

User Menu